Gotoknow

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

admin
เราต้องกลับมาวิพากษ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คือหนึ่งในนักโบราณคดี หัวก้าวหน้าของวงวิชาการโบราณคดีไทย ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด “โบราณคดี คือสหวิทยาการ” ทต้องอาศัยความร่วมมือจากศาสตร์สาขาอื่นรวมทั้ง ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโบราณคดีสู่สาธารณะ ทำให้โบราณคดี เป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านเว็บไซต์  www.rasmishoocongdej.com จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่าง สูงจาก...
Gotoknow

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

admin
เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 21-22 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าฟังและรับเอกสารฟรี [button link=”http://www.rasmishoocongdej.com/wp-content/uploads/2012/09/กำหนดการ.pdf” color=”red” newwindow=”yes”] กำหนดการ[/button]...
Gotoknow

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

admin
หลักการและเหตุผล แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความร่ำรวยในทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะถ้ำและเทือกเขาหินปูนที่โดดเด่น และความหลากหลายของชาติพันธุ์-วัฒนธรรม จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและเอกชน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นจุดขายที่สำคัญของพื้นที่ วัฒนธรรมและประเพณีกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า เกิดกระบวนการประดิษฐ์วัฒนธรรม เช่น ประเพณีปอยส่างลอง การเต้นจะคึ ฯลฯ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวในระบบบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ความนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงมากในช่วงหน้าหนาว มีการไหลบ่าของนักท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นของผู้คนมาแสวงโชคในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น อำเภอปาย...
Gotoknow

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

admin
PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ให้ร่วมแสดงงานวิจัย  ในงาน  มหกรรมวิชาการ สกว.  “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท  : ...
Gotoknow

ดาวน์โหลดหนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ

admin
หนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการพัฒนาโบราณคดีไทย โดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร...