โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

เราต้องกลับมาวิพากษ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คือหนึ่งในนักโบราณคดี หัวก้าวหน้าของวงวิชาการโบราณคดีไทย ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด “โบราณคดี คือสหวิทยาการ” ทต้องอาศัยความร่วมมือจากศาสตร์สาขาอื่นรวมทั้ง ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโบราณคดีสู่สาธารณะ ทำให้โบราณคดี เป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านเว็บไซต์  www.rasmishoocongdej.com จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่าง สูงจาก รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช  มาสะท้อนมุมมองต่อแวดวงโบราณคดี ในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจยิ่ง หากจะต้องสื่อสารกับสาธารณชนให้เข้าใจว่าโบราณคดีคืออะไร อาจารย์จะอธิบายอย่างไรให้สั้นและกระชับที่สุด ในทัศนะของตัวเอง โบราณคดีก็คือ การศึกษาเรื่องของคน และวัฒนธรรม จากวัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ใช่แค่การศึกษาสังคม เฉพาะเรื่องในอดีต แต่ต้องศึกษาปัจจุบันด้วย เพราะการศึกษาข้อมูล ปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบ และอธิบายได้ว่าในอดีต นั้นเกิดอะไรขึ้น โบราณคดีในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไร ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เกิดการยึดครองดินแดนตางๆ โดยเจาอาณานิคมของกฤษ และฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในตอนนั้นก็คือ การแสดงให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีอารยธรรม มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ไม่ใช่ประเทศที่เพิ่งตั้ง […]

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 21-22 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าฟังและรับเอกสารฟรี [button link=”http://www.rasmishoocongdej.com/wp-content/uploads/2012/09/กำหนดการ.pdf” color=”red” newwindow=”yes”] กำหนดการ[/button]

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักการและเหตุผล แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความร่ำรวยในทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะถ้ำและเทือกเขาหินปูนที่โดดเด่น และความหลากหลายของชาติพันธุ์-วัฒนธรรม จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและเอกชน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นจุดขายที่สำคัญของพื้นที่ วัฒนธรรมและประเพณีกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า เกิดกระบวนการประดิษฐ์วัฒนธรรม เช่น ประเพณีปอยส่างลอง การเต้นจะคึ ฯลฯ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวในระบบบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ความนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงมากในช่วงหน้าหนาว มีการไหลบ่าของนักท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นของผู้คนมาแสวงโชคในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น อำเภอปาย จึงเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ผู้คน วิถีชีวิตและประเพณี เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม เมื่อชีวิตและวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็ถูกลดทอนมากยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกันเกิดกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม การแสดงเพื่อแสดงอัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์ กว่าทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุนโครงการวิจัยด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการตั้งรับและป้องกันคลื่นโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามา เช่นงานวิจัยของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลถ้ำ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชนบริเวณแม่น้ำลาง-แม่น้ำของ อำเภอปางมะผ้า  โครงการอำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย ตลอดจนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เช่น งานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ […]

Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay is a Tagalog term that can either be the verb “to dig” or a noun, “a hole in the ground as a result of digging”. It also means “an excavation” among archaeology practitioners in the Philippines. Published twice a year, Hukay is the refereed journalof the University of the Philippines – Archaeological Studies Program. […]

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ให้ร่วมแสดงงานวิจัย  ในงาน  มหกรรมวิชาการ สกว.  “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท  :  สร้างสรรค์ปัญญา    เพื่อพัฒนาประเทศ”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๙ บันดาล…สู่งานวิจัย  ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี อ่านต่อ คลิกที่ภาพ…

บทความภาษาอังกฤษ เขียนร่วมกับ Sinopoli

Ceramic vessels were important commodities in the extensive East and Southeast Asian maritime trade routes of the second millennium a.d. These vessels, which moved as containers and as objects of exchange in their own right, originated from multiple production locales in China and mainland Southeast Asia. Through complex mercantile and political distribution networks, they found […]

1 2 3 4 5 7