100 ปี ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี บูรพาจารย์แห่งโบราณคดีไทย จัดทำโดย ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

100 ปี ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี  บูรพาจารย์แห่งโบราณคดีไทย จัดทำโดย ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร