หนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการพัฒนาโบราณคดีไทย โดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร