บทความภาษาไทย เรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน  อยู่ดี