เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

21-22 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เข้าฟังและรับเอกสารฟรี

กำหนดการ

หลักการและเหตุผล

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความร่ำรวยในทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะถ้ำและเทือกเขาหินปูนที่โดดเด่น และความหลากหลายของชาติพันธุ์-วัฒนธรรม จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและเอกชน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นจุดขายที่สำคัญของพื้นที่ วัฒนธรรมและประเพณีกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า เกิดกระบวนการประดิษฐ์วัฒนธรรม เช่น ประเพณีปอยส่างลอง การเต้นจะคึ ฯลฯ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวในระบบบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ความนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงมากในช่วงหน้าหนาว มีการไหลบ่าของนักท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นของผู้คนมาแสวงโชคในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น อำเภอปาย จึงเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ผู้คน วิถีชีวิตและประเพณี เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม เมื่อชีวิตและวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า คุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็ถูกลดทอนมากยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกันเกิดกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม การแสดงเพื่อแสดงอัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุนโครงการวิจัยด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการตั้งรับและป้องกันคลื่นโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามา เช่นงานวิจัยของโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลถ้ำ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชนบริเวณแม่น้ำลาง-แม่น้ำของ อำเภอปางมะผ้า  โครงการอำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไท ตลอดจนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เช่น งานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนกระทั่งสกว. เกิดการพัฒนาระบบงานวิจัยใหม่เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่เน้นเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้เกิดฐานทรัพยากร “ความรู้” เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

โครงการวิจัยการสืบค้นและมรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 3 นี้  เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ถึงพ.ศ. 2555 เป็นเวลาทั้งหมด 7 ปี โดยเน้นการวิจัยบุกเบิกและสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่ลุ่มลึกขึ้น โดยมีงานวิจัยด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เป็นหัวใจ เน้นประเด็นคำถามเรื่องการใช้และจัดการทรัพยากรเพื่ออธิบายพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ส่วนงานด้านวิจัยกระบวนการจัดการให้ความสำคัญกับต้องการของท้องถิ่น โดยมีตัวแทนท้องถิ่นทำงานร่วมกับโครงการวิจัยฯ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการและการใช้ประโยชน์โดยชุมชน โดยเชื่อมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของพื้นที่และมรดกวัฒนธรรมของอดีตกับปัจจุบันว่ามีการดำรงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วนำไปเสนอเป็นแผนและนโยบายในการจัดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ โครงการวิจัยฯ ได้ดำเนินงานใกล้เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดโครงการประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นของปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการเฉพาะสาขาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และแสวงหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัย โดยเฉพาะการเสริมอำนาจให้กับชุมชนในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 

การประชุมทางวิชาการ  เรื่อง “มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

 1. ศึกษาพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีต-ปัจจุบัน อันนำไปสู่ความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. ศึกษา แบบแผนของกระบวนการจัดการความรู้มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยการกำหนดโดย ท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมสร้างอำนาจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 3. เพื่อศึกษาและเสนอนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์ จัดการและพัฒนาแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อผลิตและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสำหรับท้องถิ่นและสาธารณะ

โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย

ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สาม

สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)

วันที่ 21-22 กันยายน 2555

หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้แทนจากสกว. และคณะผู้วิจัย

 1. องค์ ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม เพื่อใช้ในการพัฒนา จัดการ ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมีความรู้ที่รวบรวมจากปราชญ์ท้องถิ่นและคณะวิจัย
 2. ทำให้การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นระดับต่างๆ
 3. ทำให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 4. ทำให้มีฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดสำหรับการพัฒนา
 5. ทำให้เกิดการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
 1. การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยคณะนักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
 2. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. มีสื่อประกอบ เช่นวีดีทัศน์ประกอบการประชุม โบราณวัตถุ เป็นต้น

100-150 คน

คลิกดู-กำหนดการประชุม Share