ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมโบราณคดีในประเทศไทย เรื่อง “150 ปีสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย” 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนและแฟกส์ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว ที่เบอร์ 0-2226-5355 หรืออีเมล Chawalit@su.ac.th