PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ให้ร่วมแสดงงานวิจัย  ในงาน  มหกรรมวิชาการ สกว.  “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท  :  สร้างสรรค์ปัญญา    เพื่อพัฒนาประเทศ”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๙ บันดาล…สู่งานวิจัย  ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี อ่านต่อ คลิกที่ภาพ…