เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, สุจิตต์ วงศ์เทศ, รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช, ชนม์ชนก สัมฤทธิ์, วอกัญญา ณ หนองคาย, สมถวิล สุขเกลี้ยง, นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อ.ดร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ รศ.สุรพล นาถะพินธุ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วั

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วั