กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 9 “โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า : ความเหมือนและความแตกต่าง” วิทยากร รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)