ผศ.พัชรี สาริกบุตร, ผศ. ดร.จิรัสสา คชาชีวะ และ รศ. ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์