ศ. ดร.สุรินทร์ ภู่ขจร

ศ. ดร.สุรินทร์ ภู่ขจร

ศ.ดร.สุรินทร์ ภู่ขจร เป็นผู้บุกเบิกวิธีการศึกษาแบบ “ชาติพันธุ์โบราณคดี” ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าในปัจจุบัน มาใช้ตีความหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี ในกรณีการศึกษาก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้น ท่านได้สร้างผลงานสำคัญ 2 ชิ้น คือ การศึกษาชาติพันธุ์โบราณคดียุคหินกลาง หรือ ที่เรียกกันว่า “วัฒนธรรมโหบินเนียน” การศึกษาดังกล่าวใช้ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีถ้ำเม่นและถ้ำหีบ ในเทือกเขาหินปูน เขตพื้นที่อำเภอบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับวัฒนธรรมโหบินเนียน ที่พบว่าแพร่กระจายอยู่โดยทั่วไปในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้น ท่านได้เก็บข้อมูลวิถีชีวิตของชาว “มลาบรี” ซึ่งขณะนั้นรู้จักกันในนาม “ผีตองเหลือง” ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ยังคงดำรงชีพแบบหาของป่าล่าสัตว์ มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับตีความหลักฐานโบราณคดีที่พบ เหตุที่ความชำนาญของท่านคือ การวิเคราะห์เครื่องมือหิน ดังนั้น เมื่อต้องทำการศึกษาชาติพันธุ์วรรณา และวัตถุธรรมชาติ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น ท่านจึงต้องสร้าง “ทีมวิจัย” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และนี่คือสิ่งที่ท่านได้เริ่มบุกเบิกไว้ด้วยเช่นกัน นั่นคือ กระบวนการศึกษาแบบ “สหวิทยาการ” สำหรับงานโบราณคดี ท่านได้นำข้อมูลทั้งสองส่วนมาพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2531 หลังจากนั้น ท่านได้ใช้กระบวนการดังกล่าวศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินเก่า ที่ถ้ำหมอเขียว จ.กระบี่ และถ้ำซาไก จ.ตรัง ร่วมกับการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาของกลุ่มชาติพันธุ์ “มานิ” หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ซาไก” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2537 และนี่คือคุณูประการของท่านที่มีต่อวงการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย