Subject / วิชาที่สอน

ปริญญาตรี

HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL THOUGHTS AND THEORIES

ประวัติแนวคิดทฤษฏีทางโบราณคดี

ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนว คิดและทฤษฏีทางโบราณคดี ตลอดจนวิธีวิทยาทางโบราณคดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และความรู้เรื่องทฤษฏีทางโบราณคดีร่วมสมัยจากสำนักคิดที่สำคัญของโลก


PREHISTORIC ARCHAEOLOGY IN THAILAND

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมใน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและเปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติ ศาสตร์ในประเทศไทยกับประเทศใกล้เคียงแนวคิดทฤษฎีและข้อโต้แย้งที่สำคัญรวม ทั้งการค้นพบหลักฐานใหม่เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่


RESEARCH METHODOLOGY IN ARCHAEOLOGY

ระเบียบวิธีการวิจัยทางโบราณคดี

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี ได้แก่การตั้งปัญหาหรือสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การแปลความและการสังเคราะห์ การเขียนผลงานการวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่


ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS AND INTERPRETATION

การวิเคราะห์และการตีความทางโบราณคดี

ศึกษาวิธีการอำนวยการสำรวจและขุดค้น ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ประมวลผลหลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงวิธีการตีความข้อมูลและการจัดทำรายงานการขุดค้น ออกปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง

Siminar

สัมมนา

ฝึก ทักษะ การคิด เลือกปัญหาสำคัญทางโบราณคดี มาวิเคราะห์ ศึกษา เพื่อการแก้ปัญหาโดยการเสนอหัวข้อและอภิปรายสัมมนา โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ที่มีความชำนาญในหัวข้อที่เสนอ


ปริญญาโท


THEORIES IN ARCHAEOLOGY

ทฤษฏีทางโบราณคดี

ศึกษาปรัชญาแนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและตีความเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต


ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY

โบราณคดีสิ่งแวดล้อม

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อมทางโบราณคดีวิธีวิทยาในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยา เพื่อช่วยในการตีความสภาพแวดล้อมสมัยโบราณ
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่


ETHNOARCHAEOLOGY

ชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี

ศึกษาแนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณชาติพันธุ์วิทยา รวมทั้งกรณีศึกษาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในโลก
มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่


CULTURAL RESOURCE LAWS AND ETHICS

กฏหมายและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมศึกษา

กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองป้องกัน การสงวนรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม การทำลายทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการกำหนดหลักจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งของไทยและ สากล


?