กำหนดการประชุม การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการประชุม  “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”  ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  กำหนดการประชุม  “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”

ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน  พ.ศ. 2555

8.00-8.30  น.                           ลงทะเบียน

8.30-8.40 น.                            กล่าวรายงานที่มาของโครงการประชุมวิชาการ  โดย รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช   หัวหน้าโครงการฯ

8.45-9.00 น.                            กล่าวเปิดการประชุม โดย  คุณนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.00-9.20 น.                            “ภาพรวมของโครงการวิจัยการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

                                                      รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช   ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.20-9.35 น.                            -รับประทานอาหารว่าง-

9.35-11.00 น.                          “มรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดี”

                                                1. “ผู้คน สังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์”

                                                      รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช

                                                2. “จากพื้นที่สูง สู่พื้นที่ราบ : มองสังคมล้านนาผ่านหลักฐานทางโบราณคดี”

                                                       สมถวิล  สุขเลี้ยง    ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

                                                3. “ภาพเลือนจางบนเส้นทางถอยทัพทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ”

                                                     วอกัญญา ณ หนองคาย ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

                                                 4. “เส้นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 : ทางรกร้าง สู่เส้นทางการท่องเที่ยว”

                                                      รมย์  กนิษฐานนท์ นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.00-12.00 น.                        ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี 

                                                      ดร. อมรา  ศรีสุชาติ               สำนักโบราณคดี กรุงเทพฯ

12.00-13.30 น.                        -รับประทานอาหารกลางวัน- สารคดีเรื่อง “ผีแมน”

13.30-14.30 น.                        “มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์”

                                                5. “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงกับการมีอยู่ของท้องถิ่นปาย ปางมะผ้า และขุนยวม”

                                                        อาจารย์นุชนภางค์  ชุมดี

                                                        หมวดประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 6. “ระบบเศรษฐกิจการค้าเมี่ยงของชุมชนบนพื้นที่สูงในอดีต” 

                                                        อาจารย์สิริวรรณ  สิรวาณิชย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14.30-14.50 น.                        -พักรับประทานอาหารว่าง-

14.50-15.10 น.                        “มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์” (ต่อ)

                                                 7.”การหยิบใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทใหญ่”

                                                   อาจารย์ทรงศักดิ์  ปัญญา  วิทยาลัยชุมชนอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15.10-16.30 น.                        ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

                                                    รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อภิปรายและซักถาม

        มุกดา  โล้พิรุณ

 ผู้ดำเนินรายการประจำวัน

 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

9.00-10.10 น.                          “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”

                                                       8. “เพศสภาพกับการส่งต่อความรู้และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม”

                                                       อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                                       9. “การเมืองกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” 

                                                      มุกดา  โล้พิรุณ นักวิจัยด้านวิจัยเชิงกระบวนการ

10.10-11.00 น.                        -รับประทานอาหารว่าง – สารคดีเรื่อง “เงา : อดีตจากป่า คนแปลกหน้าที่ขุนยวม”

11.00-11.30 น.                        10. “กรรมสิทธิ์ การต่อรอง และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน”

                                                      เสาวลักษณ์  เขียนนอก ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิจัยเชิงกระบวนการ

11.30-12.00 น.                        อภิปรายและซักถาม

12.00-13.30 น.                        -รับประทานอาหารกลางวัน-

13.30-14.15 น.                        11. “ภาพรวม: โมเดลการจัดการความรู้และการจัดการมรดกวัฒนธรรม”

                                                     อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์

14.15-14.50 น.                     ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการจัดการ

                                                  อาจารย์ปฐมฤกษ์  เกตุทัต  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                 อาจารย์ ดร.พลวัต  ประพัฒน์ทอง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.50-15.10 น.                     -พักรับประทานอาหารว่าง-

15.10-16.30 น.                    อภิปราย และระดมความคิด เรื่อง ทิศทางและอนาคตของการพัฒนางานวิจัยต่อยอด และการจัดการมรดกวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และสรุปการเสวนา

                                                 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์

                                                 อาจารย์ปฐมฤกษ์  เกตุทัต

                                                 อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์

                                                รศ. ดร. รัศมี  ชูทรงเดช

16.30-16.45 น.                  ปิดการประชุม  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 อ. นุชนภางค์  ชุมดี

ผู้ดำเนินรายการประจำวัน

กลับหน้าหลัก

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination