กำหนดการประชุม การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

admin

กำหนดการประชุม  “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”  ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

[tabs slidertype=”left tabs” auto=”on”] [tabcontainer] [tabtext] วันศุกร์ที่ 21 กันยายน  พ.ศ. 2555[/tabtext] [tabtext] วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 [/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

  กำหนดการประชุม  “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”

ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน  พ.ศ. 2555

8.00-8.30  น.                           ลงทะเบียน

8.30-8.40 น.                            กล่าวรายงานที่มาของโครงการประชุมวิชาการ  โดย รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช   หัวหน้าโครงการฯ

8.45-9.00 น.                            กล่าวเปิดการประชุม โดย  คุณนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.00-9.20 น.                            “ภาพรวมของโครงการวิจัยการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

                                                      รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช   ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.20-9.35 น.                            -รับประทานอาหารว่าง-

9.35-11.00 น.                          “มรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดี”

                                                1. “ผู้คน สังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์”

                                                      รองศาตราจารย์ ดร. รัศมี  ชูทรงเดช

                                                2. “จากพื้นที่สูง สู่พื้นที่ราบ : มองสังคมล้านนาผ่านหลักฐานทางโบราณคดี”

                                                       สมถวิล  สุขเลี้ยง    ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

                                                3. “ภาพเลือนจางบนเส้นทางถอยทัพทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ”

                                                     วอกัญญา ณ หนองคาย ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

                                                 4. “เส้นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 : ทางรกร้าง สู่เส้นทางการท่องเที่ยว”

                                                      รมย์  กนิษฐานนท์ นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.00-12.00 น.                        ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี 

                                                      ดร. อมรา  ศรีสุชาติ               สำนักโบราณคดี กรุงเทพฯ

12.00-13.30 น.                        -รับประทานอาหารกลางวัน- สารคดีเรื่อง “ผีแมน”

13.30-14.30 น.                        “มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์”

                                                5. “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงกับการมีอยู่ของท้องถิ่นปาย ปางมะผ้า และขุนยวม”

                                                        อาจารย์นุชนภางค์  ชุมดี

                                                        หมวดประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 6. “ระบบเศรษฐกิจการค้าเมี่ยงของชุมชนบนพื้นที่สูงในอดีต” 

                                                        อาจารย์สิริวรรณ  สิรวาณิชย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14.30-14.50 น.                        -พักรับประทานอาหารว่าง-

14.50-15.10 น.                        “มรดกวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์” (ต่อ)

                                                 7.”การหยิบใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทใหญ่”

                                                   อาจารย์ทรงศักดิ์  ปัญญา  วิทยาลัยชุมชนอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15.10-16.30 น.                        ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

                                                    รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อภิปรายและซักถาม

        มุกดา  โล้พิรุณ

 ผู้ดำเนินรายการประจำวัน

 [/tab] [tab]

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

9.00-10.10 น.                          “การจัดการมรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม”

                                                       8. “เพศสภาพกับการส่งต่อความรู้และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม”

                                                       อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                                       9. “การเมืองกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” 

                                                      มุกดา  โล้พิรุณ นักวิจัยด้านวิจัยเชิงกระบวนการ

10.10-11.00 น.                        -รับประทานอาหารว่าง – สารคดีเรื่อง “เงา : อดีตจากป่า คนแปลกหน้าที่ขุนยวม”

11.00-11.30 น.                        10. “กรรมสิทธิ์ การต่อรอง และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน”

                                                      เสาวลักษณ์  เขียนนอก ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิจัยเชิงกระบวนการ

11.30-12.00 น.                        อภิปรายและซักถาม

12.00-13.30 น.                        -รับประทานอาหารกลางวัน-

13.30-14.15 น.                        11. “ภาพรวม: โมเดลการจัดการความรู้และการจัดการมรดกวัฒนธรรม”

                                                     อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์

14.15-14.50 น.                     ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการจัดการ

                                                  อาจารย์ปฐมฤกษ์  เกตุทัต  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                 อาจารย์ ดร.พลวัต  ประพัฒน์ทอง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.50-15.10 น.                     -พักรับประทานอาหารว่าง-

15.10-16.30 น.                    อภิปราย และระดมความคิด เรื่อง ทิศทางและอนาคตของการพัฒนางานวิจัยต่อยอด และการจัดการมรดกวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และสรุปการเสวนา

                                                 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์

                                                 อาจารย์ปฐมฤกษ์  เกตุทัต

                                                 อ. ดร. ร่มเย็น  โกไศยกานนท์

                                                รศ. ดร. รัศมี  ชูทรงเดช

16.30-16.45 น.                  ปิดการประชุม  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 อ. นุชนภางค์  ชุมดี

ผู้ดำเนินรายการประจำวัน

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

[button link=”http://www.rasmishoocongdej.com/2012/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7/” color=”red”] กลับหน้าหลัก[/button]