กิจกรรมวิชาการและสาธารณะ

2552 (2009)

3 ธันวาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง Archaeology, Arts, Ethnic Communities and Sacred Space  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 19th Indo-Pacific Prehistory Association ใน session เรื่อง Archaeological  Conservation and Education in Southeast in Southeast Asia: New Approaches and Innovative Solutions  Hanoi, Vietnam

27? สิงหาคม 2552

  • บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางโบราณคดีในระดับท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ จัดโดย สกอในงาน ?ประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

26? สิงหาคม 2552

  • บรรยาย 2 หัวข้อ เรื่อง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่  และ สังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

21 สิงหาคม 2552

  • บรรยายเรื่อง การจัดการความขัดแย้งในงานมรดกวัฒนธรรม: กรณีการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว  จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง  From Archaeological Record to Digital Archives ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง From Archiving Culture in the Digital Age  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

1? สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง ภาพรวมของงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • เสนอบทความเรื่อง โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ใน การประชุมวิชาการเรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2? สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง  การจัดการมรดกวัฒนธรรมสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อำเภอขุนยวม  จากมุมมองทางวิชาการ  ใน การประชุมวิชาการเรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 มิถุนายน 2552

  • บรรยายในหัวข้อเรื่อง  Archaeology in Arts: Linking the Past to the Present ณ Department of Archaeology and Ancient History, University of Uppsala, Sweden

27 เมษายน 2552

  • บรรยายในหัวข้อเรื่อง โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์น่านในบริบทของภาคเหนือ จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 7  น่าน

หมายเหตุ หากท่านสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการบรรยาย  กรุณาติดต่อหน่วยงานที่จัด  อาจจะมีเอกสาร  เทปเสียงและวีดีทัศน์ที่อัดไว้

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination