กิจกรรมวิชาการและสาธารณะ

admin

2552 (2009)

3 ธันวาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง Archaeology, Arts, Ethnic Communities and Sacred Space  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 19th Indo-Pacific Prehistory Association ใน session เรื่อง Archaeological  Conservation and Education in Southeast in Southeast Asia: New Approaches and Innovative Solutions  Hanoi, Vietnam

27? สิงหาคม 2552

  • บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางโบราณคดีในระดับท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ จัดโดย สกอในงาน ?ประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

26? สิงหาคม 2552

  • บรรยาย 2 หัวข้อ เรื่อง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่  และ สังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

21 สิงหาคม 2552

  • บรรยายเรื่อง การจัดการความขัดแย้งในงานมรดกวัฒนธรรม: กรณีการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว  จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง  From Archaeological Record to Digital Archives ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง From Archiving Culture in the Digital Age  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

1? สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง ภาพรวมของงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • เสนอบทความเรื่อง โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ใน การประชุมวิชาการเรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2? สิงหาคม 2552

  • เสนอบทความเรื่อง  การจัดการมรดกวัฒนธรรมสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อำเภอขุนยวม  จากมุมมองทางวิชาการ  ใน การประชุมวิชาการเรื่อง การสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ วิทยาลัยชุมชน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 มิถุนายน 2552

  • บรรยายในหัวข้อเรื่อง  Archaeology in Arts: Linking the Past to the Present ณ Department of Archaeology and Ancient History, University of Uppsala, Sweden

27 เมษายน 2552

  • บรรยายในหัวข้อเรื่อง โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์น่านในบริบทของภาคเหนือ จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 7  น่าน

หมายเหตุ หากท่านสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการบรรยาย  กรุณาติดต่อหน่วยงานที่จัด  อาจจะมีเอกสาร  เทปเสียงและวีดีทัศน์ที่อัดไว้