โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

เราต้องกลับมาวิพากษ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คือหนึ่งในนักโบราณคดี หัวก้าวหน้าของวงวิชาการโบราณคดีไทย ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด...
มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 21-22 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าฟังและรับเอกสารฟรี...
มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักการและเหตุผล แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความร่ำรวยในทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะถ้ำและเทือกเขาหินปูนที่โดดเด่น และความหลากหลายของชาติพันธุ์-วัฒนธรรม...
Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay is a Tagalog term that can either be the verb “to dig” or a noun, “a hole in the ground as a result of digging”. It also means “an excavation” among archaeology practitioners in the Philippines. Published twice a year, Hukay is the refereed journalof the...
PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ...
Page 5 of 13« First...34567...10...Last »