PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ...
ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

 ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท รัศมี  ชูทรงเดช[1] Click here to Download Document file  บทนำ การสืบค้นและสืบสาวความเป็นมาเรื่องของ “คน” ที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยโดยชาวไทยและต่างประเทศนั้นมีมาแล้วกว่าศตวรรษ มีความพยายามเสาะหาถิ่นกำเนิดเดิมของคนไทย...
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »