Dectective of the Past

ภาพเด็กๆ ชาวลีซู? จากโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะกับโครงการมาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเพิงผา…? เด็กๆ มีความสุขมากกับการทำกิจกรรมร่วมกับโครงการ