Highland Pang Mapha

admin

Highland Pang Mapha อยู่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางกายภาพ ชีวภาพและวัฒนธรรม