เอกสารคำสอน

 • โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. 2549.
 • ทฤษฎีทางโบราณคดี. 2554.

หนังสือ/รายงานวิจัย

 • 2552 รายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาไทย โครงการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ้ำลอดในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เสนอต่อสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2552 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนที่แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างร่วมกัน ของครอบครัว. เสนอต่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 • 2547 โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2543 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลถ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้านโบราณคดี). เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2534 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี. เสนอต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัศมี ชูทรงเดชและคณะ

 • 2555 รายงานวิจัยสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 3 เล่มที่ 1-2. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2553 รายงานวิจัยสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 เล่มที่ 1-8. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2552 รายงานวิจัยสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่มที่ 1-8. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2550 รายงานวิจัยสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 เล่มที่ 1-8. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2549 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเล่มที่ 1-8. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

 

รัศมี ชูทรงเดช (บรรณาธิการ)

 • 2552 การสืบค้นและจัการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ : สปีดเจท์พริ้นติ้งและกราฟิกดีไซน์
 • พลวัตของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัด
 • แม่ฮ่องสอน: งานวิจัยบูรณาการทางโบราณคดีเชิงพื้นที่แบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว.
 • 2546 คน วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมโบราณ บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

บทความ

 • 2557 ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีความตายในวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน. ใน ผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย. กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หน้า 31-58.
 • 2555 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์. 150 ปี สมเด็จฯ กรม พระยาดำรงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์. หน้า 95-109.
 • 2555 ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดีกับงานค้นคว้าเรื่องคนไทย. เอกสารประกอบการสัมมนา “๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี บูรพาจารย์แห่งโบราณคดีไทย” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จัดโดยสำนักโบราณคดี กรุงเทพฯ
 • 2555 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) สำหรับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ. เอกสารประกอบการบรรยาย. จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕.
 • 2555 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชมชน : บทปริทัศน์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 105-106.
 • 2554 การพัฒนาองค์ความรู้โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในล้านนา. เอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มิติทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาในทศวรรษหน้า. จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่
 • 2543 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเขตลุ่มแม่น้ำแม่กลอง. ในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” วันที่ 12-14 กันยายน 2543 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
 • 2544 โบราณคดีไพลสโตซีน. ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง พัฒนาการโบราณคดีไทย จัดโดย ภาควิชา โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • 2542 ก่อนประวัติศาสตร์ของกระบี่ในบริบทของประเทศไทยและดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. เอกสารเสนอในที่ประชุมทางวิชาการเรื่อง กระบี่ 40,000 ปี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่23 พฤศจิกายน2542 โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ กระบี่.
 • 2539 โบราณคดีโลกานุวัตร: ตัวอย่างจากสำนักคิดอเมริกัน. เมืองโบราณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-4.
 • 2528 โบราณคดีลุ่มแม่น้ำแควน้อยในช่วงหลังยุคน้ำแข็ง. เมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 หน้า 41–54.

Shoocongdej, Rasmi.

 • 2012 The New Searchers: Building a Career in Archaeology. Rasmi Shoocongdej: University Professor, Thailand. In Archaeology: Theorie, Methods, and Practice, edited by C, Renfrew and P. Bahn, pp.569-560. 6th Edition. London: Thames & Hudson.
 • 2011 Public Archaeology in Thailand. New Perspectives in Global Public Archaeology, edited by K. Okamura and A. Matsuda, pp. 95-112. New York: Springer.
 • 2010a Contemporary Archaeology as a Global Dialogue: Reflections from Southeast Asia.” In Comparative Archaeologies. A Sociological View of the Science of the Past, edited by L. R. Lozny, pp. 707-730. New York: Springer.
 • 2010b Subsistence-Settlement organization during the late Pleistocene-early Holocene: the case of Lang Kamnan cave, western Thailand”. In 50th Years of Archaeology in Southeast Asia: Essays in Honour of Ian Glover, edited by B. Bellina, E.A. Bacus, T.O. Pryce, and J.W. Christie, pp. 95-112. Bangkok: River Books. Pp. 50-65.
 • 2007A Impact of Colonialism and Nationalism in Thai Archaeology, edited by Philip L. Kohl, Mara Kozelsky, and Nachman Ben-Yenhuda, pp. 379-399. In Selective Remembrances. Chicago: University of Chicago Press.
 • 2007b H.R. van Heekeren and Research on Prehistory in Thailand. In Proceedings of the International Symposium ‘Crossroads of Thai and Dutch History, 9-11 September 2004, edited by D. na Pombjra, H.T. Brummelhuis, N. Chitiwongs, and P. Charoenwonga, pp. 453-472. Bangkok: SEAMEO-SPAFA.
 • 2006 Searching the Past in the Mist of Borderland between Thailand and Mynmar with the Highland Archaeology in Pang Mapha Project. TRF Update 2 (1): 24-30.
 • 2005a Archaeology and “A Modern Nation-State Building” in Thailand. In Proceedings of the International Seminar on Archaeology and Nation State Building, edited by Mokhtar Saidin and Stephen Chia, pp. 32-4. Penang: Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia..
 • 2005b Tsunami report from Southeast Asia. WAC news, January 2005.
 • 2002 Gender Poles Depicted in Rock Art : A Case from Western Thailand. In Pursuit Gender: Worldwide Archaeological Approaches, edited by S.M. Nelson and M. Rosen-Ayalon, pp. 187-206. Walnut Creek: Altamira Press
 • 2001 Hoabinhian: Prehistory of Thailand. In Encyclopedia of World Prehistory Vol. 3, edited by Melvin Ember and Peter Peregrine, pp. 71-76. New York: Kluwer Academic.
 • 2000 Late Pleistocene Forager in Seasonal Tropical Southeast Asia: A Case of Lang Kamnan, Western Thailand”. World Archaeology Journal 32 (1) June 2000, edited by Elisabeth E. Bacus.
 • 1999 Destruction of Southeast Asia’s Past Through Looting. World Archaeological Bulletin 9: 37-40.
 • 1996a Problem in Thai Prehistory: Working Toward an Anthropological Perspectives. Bulletin of Indo-Pacific Prehistory Association 14 (1): 119-132.
 • 1996b Rethinking the Development of Sedentary Villages in Western Thailand. Bulletin of Indo-Pacific Prehistory Association 14 (1): 203-15.